Artikel 1 Definities
1.     Opdrachtnemer: DW Dogs te Almere, KvK 59849398
2.     Opdrachtgever: bezitter van de hond(en)
3.     Opdracht: Het uitlaten van de hond(en) van de opdrachtgever door de opdrachtnemer
4.     Hond: Hond(en) van opdrachtgever die door opdrachtnemer worden uitgelaten

Artikel 2 Algemeen
1.     Het Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomsten en de algemene voorwaarden.
2.     Deze voorwaarden zijn van toepassing op de opdrachten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever.
3.     De hond dient de basiscommando’s ‘zit’ en ‘hier’ te kennen.
4.     De hond dient sociaal te zijn in de omgang met honden en mensen.
5.     Om te bepalen of de hond geschikt is om deel te kunnen nemen aan de groepswandelingen wordt er een intake gesprek gehouden.
6.     Loopse teven kunnen niet mee met de groepswandeling, wel kunt u gebruik maken van een individuele wandeling.
7.     De uitlaatservice van DW Dogs legt de focus op kleine tot middelgrote honden. DW Dogs mag te allen tijde bepalen welke honden worden toegelaten.

Artikel 3 rechten en plichten opdrachtnemer
1.     Opdrachtnemer zal de hond(en) op de afgesproken tijden ophalen en afleveren op het afgesproken adres.
2.     Opdrachtnemer laat de hond bij een groepswandeling een uur uit en bij een individuele wandeling 10 minuten.
3.     Opdrachtnemer is niet aan te merken als bezitter van de hond.
4.     Opdrachtnemer heeft het recht hond(en) te weigeren, als de veiligheid voor mens en dier, openbare orde, volksgezondheid en dierenwelzijn in het gedrang zijn.
5.     Opdrachtnemer heeft het recht de opdrachtovereenkomst per direct op te zeggen, als de veiligheid voor mens en dier, openbare orde, volksgezondheid en dierenwelzijn in het gedrang zijn. Reeds betaalde gelden worden dan terugbetaald.
6.     Opdrachtnemer heeft het recht vakantiedagen op te nemen. Dit wordt ruim van te voren bekend gemaakt.
7.     Opdrachtnemer laat de hond(en) met veel liefde en zorg uit.
8.     Wanneer opdrachtnemer door onvoorziene omstandigheden (ziek, autopech, e.d.) de uitlaatdiensten niet kan verrichten zal deze de opdrachtgever zo snel als mogelijk hiervan berichten. De wandeling zal niet in rekening worden gebracht.
9.      Opdrachtnemer dient het voertuig regelmatig te reinigen en inspecteren.
10.   Opdrachtnemer houdt u op de hoogte van het gedrag en de gezondheid van uw hond.
11.   Opdrachtnemer heeft het recht de hond(en) los te laten lopen.  
12.   Opdrachtnemer heeft het recht om de wandeling niet door te laten gaan bij extreme gladheid, hitte of weeralarm.
13.   Opdrachtnemer handelt naar eigen inzicht bij enige calamiteiten en gaat zonodig (indien contractueel overeengekomen of eigenaar is niet telefonisch bereikbaar) met uw hond naar een dierenarts.

Artikel 4 rechten en plichten opdrachtgever
1.     Opdrachtgever geeft opdrachtnemer toestemming om het huis door middel van een sleutel te betreden.
2.     De hond dient gezond te zijn en jaarlijks te worden ingeënt tegen Hondenziekten: Weill, Parvo en Kennelhoest. Ook is titeren toegestaan. Tevens dient de hond vrij te zijn van luizen, oormijt, teken, vlooien en wormen.
3.     Opdrachtnemer adviseert opdrachtgever om de hond(en) na het wandelen eten te geven of anders minimaal 2 uur voor de wandeling in verband met kans op maagtorsie. 
4.     Opdrachtgever machtigt opdrachtnemer (indien niet bereikbaar) om op kosten van opdrachtgever medische zorg te verschaffen aan diens hond indien opdrachtnemer dit noodzakelijk acht. 
5.     Opdrachtgever is verplicht het opdrachtformulier volledig en geheel waarheidsgetrouw in te vullen.
6.     Opdrachtgever verplicht zich ervoor te zorgen dat de hond aanwezig is op de afgesproken dag(en) en tijd(en). Indien de hond niet aanwezig is bij het afhalen worden de kosten van de afgesproken uitlaatbeurt onverminderd in rekening gebracht bij de opdrachtgever.
7.     Bij verhindering dient opdrachtgever zich uiterlijk 24 uur van tevoren af te melden bij opdrachtnemer. Afmeldingen na deze tijd en op de wandeldag zelf,
worden volgens normaal tarief berekend en dus gewoon in rekening gebracht.
8.     Opdrachtgever dient er voor te zorgen dat er voldoende water voor de hond aanwezig is.
9.     De opdrachtgever dient een besmettelijke ziekte of loopsheid van de hond zo spoedig mogelijk te melden.
10.  De opdrachtgever heeft het recht te allen tijden op te zeggen: reeds betaalde gelden worden dan niet terugbetaald.

Artikel 5 Aansprakelijkheid
1.     De hond moet zijn opgenomen in de WA verzekering van de opdrachtgever. U blijft als eigenaar van uw hond te allen tijde wettelijk aansprakelijk voor door uw hond aangerichte schade aan anderen of aan eigendommen (waaronder honden) van anderen.
2.     Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan inboedel en/of huis van opdrachtgever veroorzaakt door de hond van opdrachtgever. 
3.     Opdrachtnemer heeft een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten.
4.     Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het weglopen van de hond. Als dit toch gebeurt, zal opdrachtnemer vanzelfsprekend alles in het werk stellen de hond terug te vinden.
5.     Opdrachtgever is aansprakelijk voor aantoonbare schade, geleden door opdrachtnemer of derden, veroorzaakt door de hond. Eventuele kosten van medische zorg en schade aan derden worden op opdrachtgever verhaald. Indien niet duidelijk is welke hond de veroorzaker van de schade is, worden de kosten tussen de opdrachtgevers van de betreffende betrokken honden gedeeld.
6.     Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventuele schade, ziekte, dood, ongewenste dekkingen, aandoeningen of letsel aan de hond, al dan niet opgelopen tijdens een wandeling.

Artikel 6 Betalingen en strippenkaart
1.     Alle weergegeven prijzen zijn inclusief 21% BTW.
2.     Opdrachtgever ontvangt van opdrachtnemer een factuur, deze dient binnen 14 dagen betaald te worden door opdrachtgever.
3.     In geval van niet tijdige betaling door opdrachtgever is opdrachtnemer gerechtigd de opdracht op te schorten en alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de verzuimdatum aan opdrachtgever in rekening te brengen.
4.     Bij beëindiging van het contract door opdrachtgever vindt geen terugbetaling plaats.
5.     De strippenkaarten zijn 1 jaar geldig.  Er kan een nieuwe strippenkaart worden aangevraagd zodra de oude strippenkaart op is.
6.     Opdrachtnemer houdt het afstrepen van de strippenkaarten in eigen beheer.

Copyright DW Dogs 2015. Alle rechten voorbehouden.
Designed by WEBinterNET websites en productfotografie.